Doç. Dr. TÜLAY SARAR KUZU

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6668
E-Posta : tkuzu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2003), Ankara Üniversitesi, Türkçenin Eğitimi Ve Öğretimi Anabilimdali
 • Yüksek Lisans (1997), Atatürk Üniversitesi, Türk Dili
 • Lisans (1979), Gazi Üniversitesi, Türkçe Eğitimi

Çalışma Alanları


 • TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

 • ALAN EĞİTİMİ

Kitaplar


 • Sarar Kuzu T, Karşı İ, Keskin D, Soytürk E. Ortaokullarda Türkçe Dilbilgisi Öğretiminin Tartışmalı Bazı Konularına İlişkin Eğitim Durumu Önerileri. In:Prof.Dr. Kamil İşeri, Dr. Betül Çetin editors. Türkçenin Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar. Ankara: Türk Dik Kurumu Yayınları; 2022. p.241-257.

 • Sarar Kuzu T, Asiltürk C. Doğu Sinemasında Selforyantalizmin Kültürel Göstergeleri. In:V. Doğan Günay, Murat Kalelioğlu, Betül Çanakpınar editors. Kültür Göstergebilimi 21. Yüzyıl Yaşam Biçimlerinin Çözümlenmesi. İstanbul: Papatya; 2022

 • Çat F, Sarar Kuzu T. Türkçe Eğitimi Güncel Araştırmaları. In:Hakan Ülper Hasan Bağcı Hülya Yazıcı Okuyan Rıza Oğraş Yasemin Gül Gedikoğlu Özilhan Ege Kiraz editors. Türkçede "Özne" nin Tanımlanma ve Öğretimi Sorunu. Ankara: Pegem Yayınları; 2017

 • Sarar Kuzu T. Türkçe Egitimi Programında Yer Alan Derslerin Programın Amaçlarına Uygunluk Açısından Degerlendirilmesi. In:Engin Yılmaz editors. Türkçenin Egitimi-Ögretimi Üzerine Çalısmalar. Sakarya: Sakarya Üniversitesi; 2012

 • Güzel A, Demir N, Çelik Y, Sarar Kuzu T, Demir A, Atabey İ. Iletisim Etkinligi Olarak Anlatma. In:Abdurrahman Güzel editors. Üniversiteler Için Türk Dili Ders Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2008

 • Sarar Kuzu T. Anadili Bilinci ve Yetisi Kazandırmada Çagdas. In:Cumhuriyetin 80. Yılında Türkçemiz. : ; 2003

Makaleler


 • Çubukçu İ, Sarar Kuzu T. Rıfat Ilgaz?ın ?Bacaksız Serisi?nde Toplumsal Sorunlar. KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2022; (8):772-783. ( TR Dizin )

 • Sarar Kuzu T, Keçik İ. Farklı Branş Öğretmenlerinin Türkçenin Doğru ve Etkili Kullanılmasına Yönelik Farkındalığı. Kocaeli University Journal of Education, 2019; 2(2):106-119. ( Tübitak Ulakbim )

 • Sarar Kuzu T, Soytürk E. Ortaokul Kompozisyon Yazma Çalışmalarının Metindilbilimin Metin Üretim Evreleri Açısından Değerlendirilmesi. ÇEDAR Çocuk Edebiyatı ve Dil Araştırmaları Dergisi, 2019; 3(1):19-29. ( index copernicus )

 • Sarar Kuzu T, Yozgat EE. Göstergebilimsel Çözümleme Yönteminin Öğrencilerin Metin Çözümleme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. TOJET, 2018; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güzel G, Sarar Kuzu T. An Analysis Of Vocabulary Teaching In Turkısh Courses In Terms Of Creative Language Acquisition. TOJET, 2016; Special Issue:66-73.

 • Tülay K. Evaluation Of Student Exam Papers With Respect To Textualization Problems. International Journal of Social. Science. & Education (IJSSE), 2016; 6(2):141-153. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Oktay M, Sarar Kuzu T. Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metin Altı Sorularının Bloom Taksonomisi'ndeki Bilişsel Düzeyler Açısından İncelenmesi. E-Dil Dergisi, 2016; 6(6):14-33.

 • Sarar Kuzu T. Türkçe Öğretiminde Üstsöylembelirleyicileri Aracılığıyla Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi(Bir Etkinlik Modeli Önerisi). Turkish Studies,International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2016; 11(3):1935-1952. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Tülay KS. The Impact of a Semiotic Analysis Theory-Based Writing Activity on Students. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2016; 63:37-54. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sarar Kuzu T. Türkiye Adigeleri, Sosyokültürel ve Sosyolinguistik Özellikleri. Yeni Türkiye Kafkaslar Özel Sayısı, 2015; 10(80):5-12.

 • Sarar Kuzu T, Doğan T. Öğretmen Adaylarına Yönelik Okuma Tutum Ölçeği Geliştirme. Turkish Studies, 2015; 10(15):771-786. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Duygu E, Tülay K. 6,7,8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Dilbilgisi Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. BUJE Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014; 1(1):72-80.

 • Sarar Kuzu T. Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Metnin Anlam Derinliğine Ulaşma Düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 37(1):58-76. ( EBSCO )

 • Sarar Kuzu T. Öğretmen Adaylarının Okuma Tutumları ile Öğretmen Yeterliliklerinin Genel Kültür Boyutunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2013; 2(6):55-72. ( Türk eğitim indeksi )

 • Tülay SK, Şebnem S. Değerler Öğretimi Açısından Ilköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinler. Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, 2012; 1(4):44-54. ( EBSCO )

 • Tülay K. Etkileşimsel Modele Uygun Okuma Öğretiminin Türkçe Bilgilendirici Metinleri Anlama Düzeyine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2004; 37(1):55-77. ( ULAKBIM, EBSCO, DOAJ,Index Copernicus, Proquest, ulrics, Asos, Cite Factor )

 • Kuzu Sarar T. Greimas'ın Eyleyenler Modeli'nin, Bir Durum-Kesit Öyküsündeki İşlerliğine İlişkin Göstergebilimsel Çözümleme Denemesi. A.Ü. Tömer Dil Dergisi, 2004; (124):34-53.

 • Sarar Kuzu T. Eğitim Öğretim Ortamında Etkili Sözel İletişim. Eğitim/ Eğitim Sanat Kültür Dergisi: MEB Yayınları, 2003; (158):14-24.

 • Eroğlu D, Sarar Kuzu T. Öykünün Çocuğun Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimine Katkısı Bağlamında Öykü Seçimi. Eurasian Journal of Educational Research, 2002; 1(9):95-105. ( ERIC )

 • Sarar Kuzu T. "Ülke" Adlı Şiirin Anlambilimsel ve Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi. Anadili Dil ve Eğitim Dergisi: Ankara Üniversitesi TÖMER, 2002; (27):39-44.

Bildiriler


 • Sarar Kuzu T, Kara N. Marka Kimliğini İnşa Eden Sözel ve Görsel Göstergeler. Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı: Balıkesir; 16/06/2022 - 18/06/2022

 • Sarar Kuzu T, Keskin D, Karşı İ, Soytürk E. Ortaokullarda Türkçe Dilbilgisi Öğretiminin Tartışmalı Bazı Konularına İlişkin Eğitim Durumu Önerileri. 12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 03/10/2019 - 05/10/2019

 • Sarar Kuzu T, Gülmez A. İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Ödevlerinin 21.yüzyıl Becerileri Açısından Değerlendirilmesi. Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı: Ankara Üniversitesi; 25/04/2019 - 26/04/2019

 • Sarar Kuzu T, Yüksel H. Kişoke Alim'in Romanlarındaki Söz Varlığının Dil Öğretimine Katkı Açısından İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi: Nevşehir; 01/12/2018

 • Sarar Kuzu T, Karşı İ. Farklı Branş Öğretmenlerinin Türkçenin Doğru ve Etkili Kullanılmasına Yönelik Farkındalığı. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi: Kocaeli; 08/11/2018 - 09/11/2018

 • Sarar Kuzu T, Oral B. Türkçe Öğretim Programlarının ve Etkinliklerinin İşbirlikli Öğrenme Açısından İncelenmesi. 7th Cyprus International Conference on Educational Research: Girne, Kuzey Kıbrıs; 07/06/2018 - 09/06/2018

 • Tülay KS. Creative Writing in Language Education: Writing Scenarios with Reflections from the Text. CCE 5th International Symposium: Finlandiya; 07/11/2017 - 11/11/2017

 • Ülkümen M, Sarar Kuzu T. Dil Bilgisi Öğretiminde Kip, Zaman ve Görünüş Konusunun Öğretiminin İncelenmesi. X. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı: İstanbul; 28/09/2017 - 30/09/2017

 • Sarar Kuzu T, Yüksel H. Adigecenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Gramer Öğretimi Sorunları -Fiil, Fiil Çatısı ve Fiilimsilerin Öğretimi Örneği. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi: Çanakkale; 01/08/2016 - 04/08/2016

 • Kuzu T, Sağıral Ş. Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Çeşitlenmesi Bağlamında Toplumsal İçerikli Tanıtım-Reklam Metni Oluşturma Öğretim. 3. Ulusal Çocuk Edebiyatı Sempozyumu: Ankara Üniversitesi; 05/10/2011 - 08/10/2011

 • Kuzu Sarar T. Ülkemizde Çocuk ve Gençlerin Okuma Kültürü Edinme Sürecindeki Temel Sorunlar. Ankara Üniversitesi, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu: Ankara; 04/10/2006 - 06/10/2006

 • Kuzu Sarar T. Rıfat Ilgaz'ın Şiirlerinde Toplumsal Gerçekçi Söyleme İlişkin Dil Özelliği. Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu, Rıfat Ilgaz Sempozyumu: Kastamonu; 10/05/2006 - 12/05/2006