Prof. Dr. BURHANETTİN DÖNMEZ

Eğitim Bilimleri BölümüTel : 0312 246 6666 / 2242
E-Posta : burhanettindonmez[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1992), İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (1986), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (1983), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • EĞ.YÖNETİMİ, TEF., PLAN.,VE EKONOMİSİ

 • EĞİTİM BİLİMLERİ

Kitaplar


 • Dönmez B, Yıldırım N. Yöneticilik Deneyimi. In:Burhanettin Dönmez, Nail Yıldırım editors. Uygulamadan Teoriye Eğitim Yönetimi. Ankara: Nobel; 2022. p.39-73.

 • Gümüşeli Aİ, Erdem A, Dönmez B, Bayrak C, Balcı E, Karslı M, Korkmaz M, Yıldırım N, Can N, Altun S, Özdemir S, Gedikoğlu T. Burhanettin Dönmez, Nail Yıldırım editors. Uygulamadan Teoriye Eğitim Yönetimi. Ankara: Nobel; 2022

 • Dönmez B, Erdoğan U. İşe Yabancılaşma. In:Servet Özdemir, Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. Ankara: PEGEM; 2021. p.553-576.

 • Dönmez B. Sosyal Bir Sistem Olarak Sınıf. In:Mehmet Şişman, Selahattin Turan editors. Sınıf Yönetimi. Ankara: PEGEM; 2021

 • Erdoğan U, Dönmez B. Etkili Okul ve Akademik Başarı. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler; 2021

 • Dönmez B. Okulda Personel ve Öğrenci Hizmetleri. In:Servet Özdemir editors. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: PEGEM; 2021

 • Dönmez B. Motivasyon. In:Servet Özdemir editors. Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: PEGEM; 2020

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Anadolu Liseleri Okul Binalarının Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Açısından Değerlendirilmesi. In:Atilla Atik editors. Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar. Ankara: Gece Kitaplığı; 2018

 • Dönmez B. Milli Eğitim Temel Kanunu?nun Genel Amaçlarının Günümüz Koşullarında Yeniden Değerlendirilmesi. In:Yasemin Karaman Kepenekçi, Pelin Taşkın editors. Prof. Dr. Emine Akyüz?e Armağan. Ankara: PEGEM; 2018

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Anadolu Liseleri Tip Projelerinin Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Açısından Değerlendirilmesi. In:Sadegül Akbaba Altun, Deniz Örücü, Kadir Beycioğlu, Yaşar Kondakçı, Serkan Koşar editors. Eğitim Yönetimi Araştırmaları. Ankara: PEGEM; 2017

 • Dönmez B. Okulda Personel ve Öğrenci Hizmetleri. In:Servet Özdemir editors. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi,. Ankara: PEGEM; 2016

 • Dönmez B, Özer N. İl Milli Eğitim Müdürlerinin Seçilmesi Atanması ve Yetiştirilmesi. In:Ahmet Aypay editors. Türkiye de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği. Ankara: PEGEM; 2016

 • Dönmez B, Özer N. Okul Güvenliği ve Güvenli Okul. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2009

Makaleler


 • Atila F, Dönmez B. Psikolojik Sermaye Algıları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022; 23(1):515-538. ( EBSCO )

 • Özkul R, Dönmez B. TEACHERS'LEVELS OF CLASSROOM MANAGEMENT CONCERN AND PUPIL CONTROL IDEOLOGIES. European Journal of Alternative Education Studies, 2021; 6(2):72-84. ( ERIC )

 • Dönmez B, Özkul R. ÖĞRETMEN ANDININ ÖĞRETMENLİK MESLEKİ DEĞERLERİNİN KAZANDIRILMASINA KATKISI. Milli Eğitim Dergisi, 2020; 49(227):345-370.

 • Fidel A, Dönmez B. Devlet ve vakıf üniversitelerinin kurumsal değerlerinin incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2020; 10(1):481-515. ( TR Dizin )

 • Özkul R, Dönmez B. Sınıf yönetimi kaygısı: Bir ölçek geliştirme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019; 20(3):673-694. ( EBSCO )

 • Demir Yildiz C, Dönmez B. Okullarda Örgütsel Dertleşmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri. MANAS Journal of Social Studies, 2019; 8(4):3214-3231. ( TR Dizin )

 • Erdoğan U, Dönmez B. Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019; 20(1):288-302. ( EBSCO )

 • Cömert M, Dönmez B. A Qualitative Study on the Perceptions of Administrators and Teachers on Procrastination Behavior and Workload of School Administrators. Journal of Education and Training Studies, 2019; 7(2):129-136. ( ERIC )

 • Balı O, Dönmez B. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018; 19(3):284-309. ( EBSCO )

 • Dönmez B, Demirtaş Ç. Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Görevlerine İlişkin Okul Müdürleri Ve Öğretmenlerin Görüşleri (Adıyaman İli Örneği). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018; (29):454-479.

 • Cömert M, Dönmez B. Okul yöneticilerinin ertelemecilik davranışları, iş yükleri ve kişilik özelliklerine ilişkin algıları. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2018; 9(2):1-18. ( ERIH PLUS )

 • Çavuşoğlu D, Dönmez B. Transported education application in Pazarcık according to the views of the managers, teachers, students and parents. Journal of Theoretical Educational Science, 2018; 11(7):646-675.

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Yöneticilerin Karar Verme Davranışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 2017; 12(28):223-244.

 • Köybaşi F, Dönmez B. Okul yöneticisi girişimcilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 18(1):235-247. ( EBSCO )

 • Dönmez B. Eğitim Fakültelerinin Suçu Ne?. Öğretmen Dünyası, 2017; 38(447):25-28.

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Örgütsel Dertleşme. Ekev Akademi Dergisi, 2017; 21(72):59-66.

 • Köybaşı Şemin F, Dönmez B. Okul Yöneticilerinin Girişimcilik, Öz-Yeterlik ve Örgütsel Bağlılık Algılarının Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2017; 23(2):249-280.

 • Dönmez B, Ağiroğlu Bakir A. Müdür Degisimi Baglaminda Okul Kültürünün Mecazlar Açisindan Analizi. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi, 2016; 6(1):41-60. ( ERIC )

 • Özer N, Dönmez B, Atik S. ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL MÜDÜRÜNE VE ÖĞRETMENLERE GÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016; 40(1):259-280.

 • Erdoğan U, Dönmez B. Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2015; 21(3):345-366.

 • Dönmez B, Şahin M. 19 MAYIS ATATÜRK?Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAKKINDA BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim Dergisi, 2014; 44(202):193-214.

 • Özer N, Dönmez B. Kolaylaştırıcı okul yapısı ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin yeniden değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisİ, 2013; 3(4):57-68. ( ERIC )

 • Özer N, Dönmez B. Güvenlik Kameraları Ve Okul Güvenliği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Turkish Studies, 2013; 8(3):437-448. ( EBSCO )

 • Köybaşı F, Dönmez B. Göreve Yeni Başlamış ve Emekli İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Değerlere İlişkin Görüşleri ve Bu Değerlerdeki Değişimin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2012; 12(2):1379-1396. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özer N, Dönmez B, Cömert M. Friedman Okul Müdürleri Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 2012; 13(1):105-121. ( EBSCO )

 • Dönmez B, Köybaşı F. İlköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre eğitim denetmenlerinin rollerini gerçekleştirme düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2012; 1(3):339-346.

 • Dönmez B, Uğurlu C, Cömert M. Gevşek yapılı sistemler olarak ilköğretim okullarında karar verme, liderlik ve çatışma: Nitel bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011; 24(1):1-29.

 • Dönmez B, Özer N, Cömert M. Principal trust in students and parents: its relationship with principal burnout. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010; 2(2010):547-550. ( ERIC )

 • Dönmez B, Özer N. Güvenlik Kamera Sistemlerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2010; 2(2):215-230.

 • Dönmez B. Ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemine ilişkin bir değerlendirme. Eğitime Bakış, 2009; 5(15):11-17.

 • Dönmez B, Özer N. Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversite yönetimine ilişkin bilgi düzeyleri. Milli Eğitim, 2009; (184):44-70.

 • Dönmez B, Cömert M. ÖĞRETMEN ADAYLARININ, KENDİLERİNİN VE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI İLE BAŞ ETME KONUSUNDAKİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009; 10(2):47-55.

 • Beycioğlu K, Dönmez B. Eğitim Denetimini Yeniden Düşünmek. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009; 10(2):71-93. ( EBSCO )

 • Dönmez B, Demirtaş H. Lise öğretmenlerinin boyun eğici davranışlarına ilişkin algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2009; 17(2):445-456.

 • Demirtaş H, Dönmez B. Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 9(16):177-198. ( EBSCO )

 • Yildirim MC, Dönmez B. OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (İstiklal İlköğretim Okulu Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2008; 7(23):98-115. ( EBSCO )

 • Dönmez B, Yıldırım M. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamalarının Sınıf Yönetimine Etkileri Üzerine Bir Çalışma. İlköğretim Online, 2008; 7(3):664-679.

 • Dönmez B, Sincar M. Avrupa birliği sürecinde yükselen ağ toplumu ve eğitim yöneticileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2008; 7(24):1-19.

 • Dönmez B. Pozitif yönetim ve okul yöneticileri. Eğitime Bakış Dergisi, 2007; 3(8):28-33.

 • Dönmez B, Cömert M. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Değer Sistemleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 2007; 5(14):29-59.

 • Özer N, Dönmez B. Okul Güvenliğine İlişkin Kurumsal Etkenler ve Alınabilecek Önlemler. Milli Eğitim Dergisi, 2007; 35(173):299-313.

 • Beycioğlu K, Dönmez B. Eğitim yönetiminde kuramsal bilginin üretimine ve uygulanmasına ilişkin bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2006; 47(47):317-342.

 • Dönmez B, Güven M. Genel liselerdeki yönetici ve öğretmenlerin okul güvenliğine ilişkin görev algıları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 2003; 28(304):17-26.

 • Güven M, Dönmez B. Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Güvenliğine İlişkin Algı ve Beklentileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002; 3(9):59-68.

 • Dönmez B, Güven M. Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okul Güvenliğine İlişkin Algı ve Beklentileri. Yaşadıkça Eğitim, 2002; 75:60-64.

 • Dönmez B. Müfettiş, Okul Müdürü ve Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2002; 29(29):29-45.

 • Dönmez B. Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 2001; 25(7):63-74.

 • Dönmez B, Güven M. Friedman Okul Müdürleri Tükenmişlik Ölçeğinin Türkiyeye Uyarlama Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2001; 7(26):221-225.

 • Dönmez B, Güneş H. İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Tükenmişlik. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2001; 1(5):71-78.

 • Dönmez B. Sosyo-Teknik Sistem Modeli Açısından Türkiyenin Eğitim Yönetiminde Değişme Çabaları ve Yöneticinin Konumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1998; 16(16):503-512.

Bildiriler


 • Balı O, Dönmez B. Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Yeterlik Sınavının Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İncelenmesi. XIIII. Uluslarası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Dönmez B, Özkul R. Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Kaygılarının Analizi. XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Dönmez B. Eğitim Yönetimi Alanının Güncel Sorunları.. XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Erdoğan U, Dönmez B. Kollektif Öğretmen Yeterliği Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Okul Başarısı Arasındaki İlişki. XIIII. Uluslarası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Dönmez B, Kış A. Eğitim Fakültesi Dekanları Üzerine Bir Betimsel Analiz. XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Öğrencilerin Demokrasi ve Seçimlere İlişkin Algıları. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8: Ankara; 19/10/2017 - 21/10/2017

 • Dönmez B, Balı O. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Doktora Eğitimi Sırasında Karşılaştıkları Problemler. 26.Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi: ; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Dönmez B, Aydın S. Velilerin 4+4+4 Modeline İlişkin Algıları. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: Malatya; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Dönmez B, Erdoğan U. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okullarının Bürokratik Yapısına İlişkin Algılar. 7.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: Malatya; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Dönmez B, Demir Yıldız C. Örgütsel Dertleşme. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: Malatya; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Anadolu Liselerinin Fiziki Mekânlarının Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Açısından Değerlendirilmesi. 19. Uluslararsı Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 16/09/2011 - 18/09/2011

 • Dönmez B, Güven M. Okul Müdürleri Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 19. Uluslararsı Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 16/09/2011 - 18/09/2011

 • Şad SN, Balı O, Dönmez B, Özer N. Kesintisiz Eğitim Yönetiminde Mobil Teknolojilerin Kullanımı: Whatsapp Uygulaması Örneği. 19. Uluslararsı Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 16/09/2011 - 18/09/2011

 • Dönmez B, Özer N. Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Burdur; 08/09/2011 - 10/09/2011

 • Dönmez B, Özer N, Cömert M. Principal Trust in Students and Parents: Its Relationship With Principal Burnout.. World Conference on Educational Sciences: Nicosia, North Cyprus; 04/02/2009 - 07/02/2009

 • Dönmez B. An Evaluation Of The Classrom Management Approaches Of The Class Teachers Implementing Constructivist Learning Approach.. World Conference on Educational Sciences: Nicosia, North Cyprus; 04/02/2009 - 07/02/2009