Prof. Dr. SADEGÜL AKBABA ALTUN

Eğitim Bilimleri BölümüTel : 0312 246 6616
E-Posta : akbabas[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~akbabas/

 • Doktora (1999), University Of Cincinnati, Eğitim Programlari Ve Öğretim
 • Doktora (1997), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (1993), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (1991), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • EĞİTİM BİLİMLERİ

Kitaplar


 • Akbaba-Altun S, Bulut M. Covid-19 Salgınında Okul Yöneticilerinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözümleri. In:L. Doğan ve G. Ilgaz editors. COVID-19 PANDEMİSİ VE EĞİTİM. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları; 2021. p.19-40.

 • Akbaba-Altun S. Nitel ve Karma Araştırma Yöntemlerinde Sınırlılıklar, Sayıltılar ve Önemli Noktalar. In: L. Doğan., C. Uzun., S. Zeyrekli Yaş editors. Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları.; 2021. p.49-56.

 • Akbaba Altun S. COVID 19 Salgınında Okul Yöneticilerinin Yaşantıları (Duyguları, Düşünceleri ve Eylemleri). In:İ. Aydın, İ. Öztürk, T.Güner Demir, Ö. Erdemli, B. Toptaş editors. Prof. Dr. Ali Balcı'ya Armağan1. Ankara: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.; 2021. p.107-117.

 • Atalay Çelebi M, Akbaba Altun S. Liderlik ve Doğa Eğitimi. Ankara: Gazi Yayınevi; 2018

 • Akbaba Altun S. UNESCO 2030 Eğitim Hedeflerinin Türk Eğitimi Hedefleri Açısından Analizi,. In:S. Akbaba-Altun, D. Örücü, K. Beycioğlu, Y.Kondakçı, S. Koşar editors. Eğitim Yönetimi Araştırmaları. Ankara: Pegem Akademi; 2017. p.187-192.

 • Akbaba Altun S, Özdemir S. Okul Müdürlerinin Yönetsel Davranışları. In:Sadegül Akbaba Altun, Deniz Örücü, Kadir Beycioğlu, Yaşar Kondakçı, Serkan Koşar editors. Eğitim Yönetimi Araştırmaları. Ankara: Pegem Akademi; 2017. p.173-186.

 • Akbaba Altun S, Örücü D, Beycioğlu K, Kondakçı Y. Sadegül Akbaba Altun, Deniz Örücü, Kadir Beycioğlu, Yaşar Kondakçı, Serkan Koşar editors. Eğitim Yönetimi Araştırmaları. Ankara: Pegem Akademi; 2017

 • Ak Küçükçayır G, Akbaba Altun S. Yönetsel sorunların ipucu yıldırma ve öğretmenlerin yıldırma yaşantıları.. In:Ö. Demirel ve S. Dinçer editors. Eğitim Bilimlerinde Yenişlikler ve Nitelik Arayışı. ANKARA: Pegem Akademi; 2017. p.751-774.

 • Ak Küçükçayır G, Akbaba Altun S. Eğitim Yöneticilerinin Yıldırma Yaşantıları Üzerine Nitel Bir Analiz. In:K. Beycioğlu, N. Özer, D. Koşar, İ. Şahin. editors. Eğitim Yönetimi Araştırmaları. : e-kitap; 2016. p.373-399.

 • Apaydın Ç, Akbaba Altun S. Kadın Yöneticilerin Yöneticilik Serüvenlerindeki Öncelikleri. In:A. Balcı ve İ.Pehlivan Aydın editors. Prof. Dr. Ziya Bursalıoğluna Armağan. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını NO:221; 2016. p.417-444.

 • Akbaba Alltun S. Okullarda Kriz ve Afetlerle Başetmede Uyarlanabilir Liderlik. In:Ö.Erdur Baker ve T. Doğan editors. Afetler, Krizler, Travmalar ve Psikolojik Yardım (ikinci baskı).. Ankara- Atalay Matbaası: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayını; 2016. p.351-375.

 • Akbaba Altun S, Ilgaz H. A Qualitative Case Study of Tablet Use in a High School İn Turkey. In:J. Zhang, J. Yang, M. Chang, T. Chang editors. ICT in Education in Global Context: The Best Practices in K-12 Schools. Singapur: Springer; 2016. p.37-52.

 • Kuzu A, Ersoy A, Karabulut Ilgu A, Kılınç AÇ, Örücü D, Sönmez D, Yıldırım HÇ, Dursun ÖÖ, Mazman SG, Akayoğlu S, Demiraslan Çevik Y, Samur Y. Sadegül Akbaba Altun-Ali Ersoy editors. Nitel veri Analizi. Ankara: PEGEMA; 2015

 • Akbaba Altun S. Sadegül Akbaba Altun editors. Türkiye'nin Bir Gerçeği Olarak Deprem: Deprem Yaşayan Okul Müdürlerinin Yaşantıları ve Depreme İlişkin Öneriler. Ankara: Maya Akademi; 2011

 • Akbaba-Altun S. Okullarda Teknoloji Liderliği. In:Deniz Deryakulu editors. Bilişim Teknoloji Öğretiminde Sosyo-Psikolojik Değişkenler. Ankara: Maya Akedemi; 2008. p.151-174.

 • Kavak Y, Aydın A, Akbaba-Altun S. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayınları; 2007

 • Akbaba Altun S. Harmanious Texture of Cultural Values and Democracy: Patterns of Success. In:Sran Donahoo & Rıcahrd C. Hunter editors. Teaching Leaders To Lead Teachers: Educational Administration in the Era of Constant Changes. UK, Hollanda, USA: Elsevier; 2007. p.77-97.

 • Akbaba-Altun S. Örgüt Sağlığı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2001

Makaleler


 • Şen S, Akbaba - Altun S. Dönemin Ruhunun Türk Milli Eğitim Şûralarına (1939-2014) Etkileri: Hermenötik Bir Analiz. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 2022; 2(1):23-45.

 • Demirdağ S, Akbaba-Altun S. Eğitim fakültesinde görevli akademisyenlerin Covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri: Türkiye örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 2022; 12(1):201-212.

 • Akbaba Altun S. Pandemi Döneminin Türk Eğitim Sistemine Yansımaları. Türk Yurdu, 2021; 404:67-68.

 • Akbaba Altun S, Ekinci O. The effects of terrorism on education from the educators? perspective: A qualitative study. buje, 2020; 7(2):167-283.

 • Çetin L, Akbaba Altun S. Okul yönetiminde mizah kullanımına ilişkin yönetici görüşleri.. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2018; 1(2):85-97.

 • Küçükturan G, Akbaba Altun S. Motivations and Barriers in Promoting Preschool Education. Education Sciences: Theory and Practices, 2017; 17(4):1433-1450. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Büyüköztürk Ş, Uslu Ö, Akbaba Altun S. Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Öğretmenler İçin Uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2017; 25(3):1071-1082. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çelenk N, Akbaba Altun S. Türkiye?deki Eğitim Yöneticilerinin Profili. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2016; 2(2):1-18.

 • Akbaba Altun S. Antalya ve Gaziantep İllerindeki Çeşitli Okulların Teftiş Kayıtları Üzerinde Bir İnceleme (1940-1954). İlköğretim Online, 2016; 15(4):1345-1366. ( Türk Eğitim İndeksi )

 • Balaç İ, Akbaba Altun S. 1945- 1947 Yılları Arasında Köy Enstitülerince Çıkarılan. BUJE, 2016; 3(2):132-145.

 • Ak Küçükçayır G, Akbaba Altun S. Eğitim Örgütlerinde Etnik-Kültürel Yıldırma ve Yaşantıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2016; 22:137-164.

 • Akbaba Altun S. DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNİN SIRALANMASI VE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİ. Eğitişim Dergisi, 2015; 12(46):-.

 • Tanrıkulu İ, Akbaba Altun S, Erdur Baker Ö, Yerin Güneri O. Misuse of ICTs among Turkish children and youth: A study on newspaper reports. International Journal of Human Sciences, 2015; 1(12):1230-1243. ( EBSCO )

 • Akbaba Altun S, Avcı Yücel Ü, Ergün E. Öğretmenlerin Tablet Bilgisayarlara Yönelik Görüşleri. BUJE, 2015; 2(2):176-187.

 • Sarı MH, Akbaba Altun S. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma. International Journal of Eurasia Social Sciences, 2015; (19):24-29. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Büyükztürk Ş, Akbaba Altun S, Deryakulu D. Turkish Teachers' Beliefs and Attitudes about Teaching and Their Pedagogical Practices: An Analysis Based-on the Outcomes of the Teaching and Learning International Survey. BUJE, 2014; 1(2):135-142.

 • Çetin Ö, Bay D, Akbaba Altun S. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazma Becerilerinin Gelişimsel Özelliklerinin İncelenmesiİlköğretim Online. İlköğretim Online, 2014; 13(2):564-576.

 • Deryakulu D, Akbaba Altun S. Classroom Management in Middle School Computer Labs: The Turkish Experience. The Journal for Computing Teachers,, 2014; :1-11. ( )

 • Akbaba Altun S, Şimşek Çetin Ö, Bay N. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014; 7(1):244-263.

 • Kalelioğlu F, Akbaba Altun S. Middle School Students? Perceptions and Expectations About Tablet PCs in Turkey. International Journal of Multidisciplinary Thought, 2014; 4(2):301-307.

 • Kılınç AÇ, Büyüköztürk Ş, Akbaba Altun S. Okullarda Liderlik Kapasitesi Ölçeğinin (OLKÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2014; 10(1):23-46.

 • Kalelioğlu F, Akbaba Altun S. Middle School Students' Perceptions and Labs: The Turkish Experience. International Journal of Multidisciplinary Thought, 2014; 4(2):301-307. ( ABI/INFORM(PROQUEST) )

 • Deryakulu D, Akbaba-Altun S. Classroom Management in Middle School Computer Labs: The Turkish Experience. The Journal for Computing Teachers, 2014; 1(1):1-11. ( CMCI : CompuMath Citation Index )

 • Akbaba Altun S, Şimşek Çetin Ö, Bay N. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014; 7(1):23-46.

 • Kılınç Ç, Büyüköztürk Ş, Akbaba Altun S. Okullarda Liderlik Kapasitesi Ölçeğinin (OLKÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2014; 10(1):23-46.

 • Akbaba-Altun S. Kız ve Erkek Öğretmen Adaylarının 'Eğitim' Kavramına İliskin Metaforik Algıları. Educational Administration: Theory and Practice, 2013; 19(3):329-354. ( ? )

 • Akbaba Altun S, Apaydın Ç. Kız ve Erkek Öğretmen Adaylarının ?Eğitim? Kavramına İliskin Metaforik Algıları.. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2013; 19(3):329-354.

 • Küçükturan G, Altun A, Akbaba Altun S. Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar. JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), 2013; 6(7):783-801. ( EBSCO )

 • Kalelioğlu F, Akbaba Altun S. Experiences of Pre-service Teachers in Case ? Based Discussion Groups in Blended Learning Enviorment. Turkish Online Journal of Qualitative Inquary, 2012; 3(3):15-32.

 • Şıvgın K, Akbaba Altun S. Milli Eğitim Kararlarının Resmi Belgeler Üzerinden Analizi. Çağdaş Eğitim Akademik, 2012; 1(5):34-44.

 • Doğan T, Akbaba Altun S, Haktanır G. Beş Yaş Çocuklarının Reklam Kavramı Hakkında Düşüncelerinin İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Akademik, 2012; 1(1):22-30.

 • Akbaba Altun S. Başarılı Okul Müdürlerinin Zaman Yönetimi Stratejileri. Eğitim Yönetimi, 2011; 17(4):491-507.

 • Akbaba Altun S, Kalaycı E, Avcı Ü. Integrating ICT at a Faculty Level: A Case Study. TOJET: The Turkish Onine Journal of Educational Technology, 2011; 10(4):230-240. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Işıktekiner S, Akbaba Altun S. HastaneOkullarındaki Sorunlar ve Yaşantılar. Eğitim ve Bilim, 2011; 36(161):318-331. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Akbaba Altun S, Büyüköztürk Ş. Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Geliştirlmesi.. . KALEM Uluslararas Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2011; 1(1):73-90.

 • Akbaba Altun S, Memişoğlu S. Çoklu Veri Kaynağına Dayalı Değerlendirmenin Okul İklimine Etkisi. İlköğretim Online, 2011; 10(2):743-756.

 • Sert N, Akbaba Altun S, Yavuz K. Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısından Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Eğitimi.. Çağdaş Eğitim, 2011; 36(386):15-22.

 • Sert N, Akbaba Altun S, Yavuz K. Öğretmen ve Yönetici balkışaçısından Okul öncesi dönemde yabancı dil öğretimi. Çağdaş Eğitim, 2011; 36(386):15-22. ( EBSCO )

 • Akbaba Altun S, Memişoğlu SP. Çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmenin okul iklimine etkisi. İlköğretim online, 2011; 10(2):743-756. ( EBSCO )

 • Akbaba Altun S, Erdur Baker Ö. Okuldaki şiddetin etkileri. Çağdaş Eğitim, 2010; 35(380):5-11. ( EBSCOhost )

 • Uysal H, Akbaba Altun S, Akgün E. Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler. İlköğretim Online, 2010; 9(9):971-979. ( EBSCO )

 • Akbaba Altun S, Memişoğlu SP. İlköğretim müfettişlerinin denetimde yeniden yapılanırmaya ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 2010; 9(2):643-657. ( EBSCOhost )

 • Akbaba-Altun S, Erdur-Baker Ö. School Violence: A Qualitative Study.. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010; 2:3165-3169. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Akbaba Altun S, Erdur Baker Ö. Okuldaki Şiddetin Etkileri.. Çağdaş Eğitim, 2010; 35(380):5-11.

 • Babaoğlan E, Akbaba Altun S, Çakan M. İlköğretim okulu yöneticilerinin tükenmişlik düzeyi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010; 8(2):355-373. ( EBSCO )

 • Yılmaz Ç, Akbaba Altun S, Olkun S. Factors affecting students' attidude towards Math: ABC theory and its reflection on practice. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010; 2(1):4502-4506. ( ? )

 • Babaoğlan E, Akbaba Altun S, Çakan M. İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010; 8(2):355-373.

 • Uysal H, Akbaba Altun S, Akgün E. Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışları Karşısında Uyguladıkları Stratejiler. İlköğretim-Online Dergisi, 2010; 9(2):971-979.

 • Akbaba-Altun S, Memmişoğlu SP. İlköğretim Müfettişlerinin Denetimin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online, 2010; 9(2):643-657.

 • Tavlı B, Küçükturan A, Akbaba Altun S. ). Köyde Yaşayan Ailelerin Okul Öncesi Eğitim Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi.. Çağdaş Eğitim, 2009; 34(362):37-44.

 • Yeşilay T, Akbaba Altun S. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıftaki Öğrencilerinin Mastürbasyon Davranışıyla Baş Etme Stratejileri. İlköğretim Online, 2009; 8(2):593-604.

 • Tavlı BS, Küçükturan AG, Akbaba-Altun S. Köyde Yaşayan Ailelerin Okul Öncesi Eğitim Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 2009; 34(362):37-44. ( EBSCO )

 • Akbaba-Altun S. İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısızlıklarına İlişkin Veli, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 2009; 8(2):567-586. ( scopus )

 • Akbaba Altun S. İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısızlıklarına İlişkin Veli, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 2009; 8(2):567-586.

 • Akbaba-Altun S. İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısızlıklarına İlişkin Veli, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 2009; 8(2):567-586. ( Index Copernicus )

 • Yeşilay T, Akbaba-Alrun S. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıftaki Öğrencilerinin Masturbasyon Davranışıyla Başetme Stratejileri. İlköğretim Online, 2009; 8(2):593-604. ( EBSCO )

 • Akbaba Altun S. Köy Enstitülerinin Günümüz Eğitim Anlayışıyla Karşılaştırılması. Yeniden İMECE, 2008; 18(1):50-53. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Akbaba-Altun S, Gürer M. School Administrators? Perceptions of Their Roles Regarding Information Technology Classrooms. Eurasian Journal of Educational Research, 2008; 33:35-54. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Akbaba Altun S, Memişoğlu SP. Ilkögretim okulu müdürlerinin dönüsümcü liderlige verdikleri önem ve uygulama düzeyleri. İlköğretim Online, 2008; 14(54):10-17. ( scopus )

 • Akbaba Altun S, Çakan M. Öğrencilerin Sınav Dönemine Etki Eden Faktörler (LGS VE ÖSS Sınavında Başarılı Olan İller Örneği). İlköğretim Online, 2008; 7(1):157-173.

 • Akbaba Altun S. okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 2008; 286(1):8-14. ( EBSCOhost )

 • Akbaba-Altun S. Köy Enstitülerinin Günümüz Eğitim Anlayışıyla Karşılaştırılması. Yeniden İmece, 2008; 18:50-53.

 • Akbaba Altun S, Memişoğlu SP. Performans Değerlendirmesine İlişkin, Öğretmen,Yönetici ve Müfettiş Görüşleri. Kuram ve Ugulamada Eğitim Yönetimi, 2008; 14(53):7-24.

 • Akbaba-Altun S. Complexity of Integrating Computer Technologies into Education in Turkey. Educational Technology & Society, 2006; 19(1):176-187. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Akbaba-Altun S. Turkish school principals? earthquake experiences and reactions. International Journal of Educational Management, 2005; 19(4):307-317. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Akbaba Altun S, Mehtap C. Adaptation of an emotional intelligence scale for Turkish Educators. International Education Journal, 2005; 6(3):367-372. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akbaba-Altun S. Information technology classrooms and elementary school principals' roles: Turkish experience. Education and Information Technologies, 2004; 9(3):255-270. ( Index Copernicus )

 • Akbaba- Altun S. Eğitim Yönetimi ve Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 2003; 1(1):7-18.

Bildiriler


 • Akbaba Altun S. OKUL YÖNETİCİLERİNİN COVID 19 PANDEMİ DENEYİMİ VE GELECEĞE YÖNELİK ÇIKARIMLAR. 5TH INTERNATIONAL OPEN AND DISTANCE LEARNING CONFERECE: ESKİŞEHİR; 28/09/2022 - 30/09/2022

 • Yıldırım Seheryeli M, Turan Bora H, Akbaba Altun S. Müdür, Öğretmen ve Öğrenci Anketlerine ile Hiyerarşik Lineer Model Analizinde Ağırlıklandırma Kullanımı. VIII. Uluslararası Eğitimde ve Piskolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi: Eğe Üniiversirtesi -izmir; 21/09/2022 - 23/09/2022

 • Akbaba-Altun S, Johnson T. What Online Education Directors Say about the Future of Online Education. International Conference on Educational Technology and Online Learning (ICETOL): Burhaniye-Balıkesir; 22/06/2022 - 25/06/2022

 • Üncü Karaveli M, Akbaba-Altun S. İlkokul Müdürlerini Demotive Eden Faktörler Nelerdir?. Eğitimde Lisansüstü Çalışmalar Kongresi: Baikent Üniversitesi-Ankara; 03/06/2022

 • Akbaba-Altun S, Turan H. Öğrencilerin okula aidiyetleri nasıl sağlanabilir?. XV. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Gaziantep; 05/11/2021 - 06/11/2021

 • Akbaba-Altun S, Bulut M. Kriz Yönetimi Eğitim Programının İçeriği ve Öğretimi Nasıl Olmalıdır?. XV. Uluslararsı Eğitim Yönetimi Kongresi: Gaziantep; 05/11/2021 - 06/11/2021

 • Akbaba Altun S, Gürdal AN. OPPORTUNITIES OF THE COVID-19 OUTBREAK ACCORDING TO SCHOOL. IV. International Conference on Covid-19 Studies: İstanbul; 17/04/2021 - 19/04/2021

 • Akbaba Altun S. Okul yöneticilerinin COVID 19 sürecinde uzaktan öğretim eylemleri. 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies: Ankara; 10/12/2020 - 11/12/2020

 • Akbaba Altun S, Johnson T. On becoming onlin education leaders: Purposes, opportunities, incentives and challenges. 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies: Ankara; 10/12/2020 - 11/12/2020

 • Akbaba Altun S, Johson T. How to improve the quality of online education from the online education directors? perspectives. 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies: Ankara; 10/12/2020 - 11/12/2020

 • Türkoğlu H, Kalelioğlu F, Akbaba Altun S. Üniversite Öğrencilerinin Acil Uzaktan Öğretim Sürecine ilişkin Deneyimleri: Bir Durum Çalışmas. 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies: Ankara; 10/12/2020 - 11/12/2020

 • Akbaba Altun S, Bulut M. ULUSAL VE ULUSLARARASI KAYNAKLARDA AKREDİTASYON SÜREÇLERİNİN FAYDALARININ EĞİTİM ÖRGÜTLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi: TED ÜNİVERSİTESİ- ANKARA; 30/11/2019 - 01/12/2019

 • Akbaba-Altun S, Nur G, Aydoğan AG. Polatlı Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Problem Çözme Stratejileri. XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Akbaba-Altun S, Etçi M. Eğitimcilerin Görüşlerine Göre Adil ve Tarafsız Denetim. XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Akbaba-Altun S, Nur G, Aydoğan AG. Polatlı Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderliğe Dair Görüşleri. XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • İrgin Işık A, Akbaba Altun S. Eğitim ve Bilim İş Kolu Sendika Yöneticilerinin Değişim Eğilimleri. IX. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Antalya; 01/11/2017 - 03/11/2017

 • Akbaba Altun S. UNESCO 2030 Eğitim Hedeflerinin Türk Eğitim hedefleri Açısından Değerlendirilmesi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Ankara; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Akbaba Altun S, Özdemir S. Okul Müdürlerinin Yönetsel Davranışları. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Kızılcahamam Patalya Otel-Ankara; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Ak Küçükçayır G, Akbaba Altun S. Öğretmen ve Yöneticilerin Yıldırma Yaşantılarının Karşılaştırılması. EYFOR VII ULUSLARRASI EĞİTİM TÖNETİMİ FORMU: Lefke KKTC; 03/11/2016 - 05/11/2016

 • Akbaba Altun S, Sarıgül G. Female Teachers' Career Paths for Becoming Administrators: Problems and Issues. WCCI 17th World Conference on Education: Budapeşte; 10/07/2016 - 15/07/2016

 • Ak Küçükçayır G, Akbaba Altun S. EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİM SORUNLARININ BAŞLICA UZANTISI YILDIRMA VE YÖNETİCİLERİN YILDIRMA YAŞANTILARI ÜZERİNE NİTEL BİR ANALİZ. 11. Eğitim Yönetimi Kongresi: ; 12/05/2016 - 14/05/2016

 • Ak Küçükçayır G, Akbaba Altun S. EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YÖNETSEL SORUNLARIN İPUCU YILDIRMA SORUNU VE ÖĞRETMENLERİN YILDIRMA YAŞANTILARI ÜZERİNE NİTEL BİR ANALİZ. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Büyüköztürk Ş, Uslu Ö, Akbaba Altun S. Examining the Psycholgical Properties of the Change Tendencies Scale for Teachers. 3rd International Congress on Curriculum and Instruction: Adana: Çukurova Üniversitesi; 22/10/2015 - 24/10/2015

 • Küçükturan G, Akbaba Altun S. Motivations and Barriers in Promoting Preschool Education: The Case of Turkey. IV. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi: Ankara- Hacettepe Üniversitesi; 02/09/2015 - 05/09/2015

 • Ak Küçükçayır G, Akbaba Altun S. Yıldırma yaşantıları ve etnik/kültürel nedenler üzerine bir durum çalışması. 10 Eğitim Yönetimi Kongresinde: ; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Sari H, Akbaba Altun S. A qualitative research on classroom teachers' technology use in mathematics teaching. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences: ; 01/09/2014 - 03/09/2014

 • Akbaba Altun S. Terörün Eğitim Öğretim Üzerine Etkileri. ULEAD-2nd Innovative Research in Education Implications for Future: İzmir; 25/04/2014 - 27/04/2014

 • Görses Kürçe S, Akbaba Altun S. Türkiye ve Dünyada Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirlmesi ve Bir Model Önerisi. ULEAD-2nd Innovative Research in Education Implications for Future: İzmir; 25/04/2014 - 27/04/2014

 • Akbaba Altun S, Büyüköztürk Ş. How Elementary School Principals' Change Tendencies Are Related with Their Opinion about Curriculum Change. 4. World Conference on Learning, Teaching, & Educational Leadership: Barcelona-SPAIN; 27/10/2013

 • Kalelioğlu F, Akbaba Altun S. Perceptions and Expectations of Middle School Students about Tablet Pcs. International Journal of Arts & Sciences. (IJAS) International Conference for Academic Disciplines. University of London Union: ; 05/10/2013 - 08/10/2013

 • Sayın B, Akbaba Altun S. Köyde Yaşayan Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. EYFOR: Burhaniye-Balışkesir; 03/10/2013 - 05/10/2013

 • Altınordu L, Akbaba-Altun S. Okullarda Ortaya Çıkan Çatışmalara İlişkin Müdür. EYFOR IV: Burhaniye-BALIKESİR; 03/10/2013 - 05/10/2013

 • Akbaba Altun S, Erdur Baker Ö, Büyüköztürk Ş, Çakan M. Eğitim Bilimleri Programlarının Değerlendirlmesi: Küreselleşme Sürecinde Yerel Gereksinmeler. ULEAD: Ürgüp-Nevşehir; 31/05/2013 - 01/06/2013

 • Akbaba-Altun S, Altıparmak H. Öğretmenlerin Kadın Yöneticiye Karşı Görüşleri. ULEAD: Ürgüp-Nevşehir; 31/05/2013 - 01/06/2013

 • Akbaba Altun S, Yıldırım E. İlkokul Müdürlerinin Karşılaştıkları Stres Kaynakları ve Baş Etme Yöntemleri. ULEAD: Ürgüp-Nevşehir; 31/05/2013 - 02/06/2013

 • Esen Çoban A, Güney Karaman N, Akbaba Altun S. Ergenlerin Psikososyal Gelişimine Yönelik Okul Psikolojik Danışmanlarının Görüşleri: Odak Grup Çalışması. ULEADS: Ürgüp-Nevşehir; 31/05/2013 - 02/06/2013

 • Ayyıldız N, Akababa Altun S, Olkun S. Toplumsal Durumlar İçeren Problemlerde Çocukların Çözüm Stratejilerindeki Değişim. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu: ; 23/05/2013 - 25/05/2013

 • Ayyıldız N, Akbaba Altun S, Olkun S. Toplumsal Durumlar İçeren Problemlerde Çocukların Çözüm Stratejilerindeki Değişim. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu: ; 23/05/2013 - 25/05/2013

 • Örücü D, Akbaba Altun S, Esen Çoban A, Güney Karaman N. Vignettes into School Administrators? Approaches Towards Adolescent Development. WCCI Turkish Chapter 1st International Confernece on Education: Ankara- Başkent Üniversitesi; 23/11/2012 - 25/11/2012

 • Bahar A, Akbaba-Altun S. İlköğretim Okullarında Çalışan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilğe karşı Bakışları. WCCI Turkish Chapter 1st International Confernece on Education: Ankara-Başkent Üniversitesi; 23/11/2012 - 25/11/2012

 • Akbaba Altun S. İlköğretim Öğrencilerinin Metafor Algıları. WCCI Turkish Chapter 1st International Confernece on Education: Ankara-Başkent Üniversitesi; 23/11/2012 - 25/11/2012

 • Temizkan Özmen M, Akbaba Altun S. İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğrenciler Arası Şiddetle Başa Çıkma Yolları. WCCI Turkish Chapter 1st International Confernece on Education: Ankara-Başkent Üniversitesi; 23/11/2012 - 25/11/2012

 • Şıvgın K, Akbaba Altun S. Milli Eğitim Kararlarının Tebliğler Dergisi Üzerinden Analizi. 7. Eğitim Yönetimi Kongresi: Malatya- İnönü Üniversitesi; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Akbaba Altun S, Çoban A, Kalelioğlu F. Görme engelli bir öğretmen adayının mesleğine yönelik algıları ve beklentileri: Bir durum çalışması. Uluslararası Kör ve Az Gören Kadınların Mesleki Eğitimi ve Mesleki Rehabilitasyonu, İstihdamı ve Sisyal Hayata Uyumu Sempozyumu: Ankara; 14/10/2011 - 16/10/2011

 • Akbaba-Altun S, Büyüköztürk Ş, Önen E, Kogar H. Relationship Between Teachers' Beliefs About Self-Efficacy, Personnel Co-Operation, Teachers' Seniority, Time on Task, Teachers-Students Relations And The Results of Teachers Evaluations and teaching. 13th International Conference "Measurement and Evaluation in the Education of Balkan Countries: Belgrad; 16/06/2011 - 18/06/2011

 • Akbaba Altun S, Büyüköztürk Ş, Önen E, Kogar H. Relationship Between Teachers? Beliefs About Self-Efficacy, Personnel Co-Operation, Teachers? Seniority, Time On Task, Teachers-Students Relations And The Results Of Teachers. 13th International Conference ?MEASUREMENT AND EVALUATION IN THE EDUCATION OF THE BALKAN COUNTRIES?: ; 16/06/2011 - 18/06/2011

 • Büyüköztürk Ş, Akbaba Altun S, Deryakulu D. Turkish Teachers' Beliefs and Attitudes about Teaching and Their Pedagogical Practices: An Analysis Based on the Outomes of the Teaching and Learning International Survey (TALIS).. The Vision Conference: ; 18/05/2011 - 20/05/2011

 • Yıldırım B, Akbaba Altun S. Okulöncesi öğretmen adaylarının demokrasi eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. 19. Eğitim Bilimleri Kongresi: KKTC; 16/09/2010 - 18/09/2010

 • Akbaba Altun S. Denetimde Tarihe Yolculuk: 1940-1954 Yılları. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi: ; 23/06/2010 - 25/06/2010

 • Akbaba-Altun S. Çoklu Veri Kaynağına Dayalı Değerlendirmenin Örgüt İklimine Etkisi. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetim Kongresi: Kütahya; 23/06/2010 - 25/06/2010

 • Akbaba-Altun S. Teftişte Tarihi Yolculuk:1940-1954 Yılları. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi: Kütahya; 23/06/2010 - 25/06/2010

 • Erdur- Baker Ö, Akbaba-Altun S. Risky Internet Use in Mediating Gender Differences in Cyber Bullying and Cyber Victmization. ICT in Education of the Balkan Coutries: Varna- Bulgaristan; 17/06/2010 - 19/06/2010

 • Kalelioğlu F, Akbaba-Altun S. Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Görme Engelli Bir Öğretmen Adayının Çevirimiçi Duruma Dayalı Tartışmadaki Deneyimleri: Bir durum Çalışması. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Mesleki- Teknik Eğitimi ve Mesleki Rehabilitasyonu Kongresi: Ankara; 03/06/2010 - 05/06/2010

 • Yılmaz Ç, Akbaba-Altun S, Olkun S. Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Tutymlarına Etki Eden Faktörler: ABC Kuramı ve Uygulamaya Yansımaları. World Conferens of Educational Sciences: ; 04/02/2010 - 08/02/2010

 • Tepebaş ŞG, Akgün E, Akbaba-Altun S. Identifying Preschool Teachers' Viewpoints on Peer Bullying. World Conferences of Educational Sciences: İstanbul; 04/02/2010 - 08/02/2010

 • Akbaba-Altun S, Erdur-Baker Ö. School Violence: A Qualitative Study. World Conferences of Educational Sciences: İstanbul; 04/02/2010 - 08/02/2010

 • Büyüköztürk Ş, Akbaba Altun S, Eyidoğan F. Eğitim Fakültesi Mezunlarının Durumuna İlişkin Bir Durum Çalışması. Türkiye'nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 12/11/2009 - 13/11/2009

 • Büyüköztürk Ş, Akbaba Altun S, Eyidoğan F. Eğitim Fakültesi Mezunlarının Niteliğine İlişkin Bir Durum Çalışması, Eğitimde Yansımalar. IX Türkiye?nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu: ; 12/11/2009 - 13/11/2009

 • Yerin- Güneri O, Erdur-Baker Ö, Akbaba-Altun S, Atik G. Özel Okul İlköğretim İkinci Kademe Öğrenci ve Öğretmenlerinin Okulda Şiddete İlişkin Algıları. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: Çukuorva Üniversitesi- Adana; 21/10/2009 - 23/10/2009

 • Tanrıkulu İ, Erdur-Baker Ö, Yerin-Güneri O, Akbaba-Altun S. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kötüye Kullanımının Yazılı Basında Temsili. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: Çukurova Üniversitesi- Adana; 21/10/2009 - 23/10/2009

 • Uysal H, Akbaba- Altun S, Akgün E. Okulöncesi Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlar Karşısında Uyguladıkları Satratejiler. XVIII Eğitim Bilimleri Kongresi: Ege Üniversitesi- İZMİR; 01/10/2009 - 03/10/2009

 • Akbaba Altun S. İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerinin Denetimin Birleştirilmesine Yönelik Görüşleri.. IV. Uluslarararsı Eğitim Yönetimi Kongresi: Çeşme İzmir; 14/05/2009 - 15/05/2019

 • Akbaba-Altun S. İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerinin Denetimin Birleştirilmesine Yönelik Görüşleri. IV. Eğitim Yönetimi Kongresi: Pammukkale Üniversitesi; 14/05/2009 - 15/05/2009

 • Nur Becerik G, Akbaba Altun S. Boston ABD ve Ankara, Türkiye'de Akademik Başarısı Yüksek Okullardaki Yöneticilerin Liderik ve Okul Geliştirme Kapsamında Karşılaştırılması. IV. Uluslarararsı Eğitim Yönetimi Kongresi: Çeşme İzmir; 14/05/2009 - 15/05/2019

 • Akbaba Altun S, Johnson T. Transactional Roles of Online Education Directors. IV. Uluslarararsı Eğitim Yönetimi Kongresi: Çeşme İzmir; 14/05/2009 - 15/05/2019

 • Aydın T, Akbaba Altun S. Okul Yöneticilerinin Gözünden Mültecilerin Eğitim Sorunları: Gaziantep Örneği. IV. Uluslarararsı Eğitim Yönetimi Kongresi: Çeşme İzmir; 14/05/2009 - 15/05/2019

 • Akbaba-Altun S, Kalaycı E, Avcı Ü. Policy Matters in Integrating ICT at a faculty level: A case study. 9th International Educational Conference: Hacettepe Universitesi; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Aksöz İ, Erdur Baker Ö, Akbaba Altun S. Crisis Management Strategies by Turkish School Principals Following Natural Disasters. WCCI: World Conference in Education 2nd Biennial World Conference: Antalya; 02/09/2008 - 04/09/2008

 • Akbaba-Altun S, Memişoğlu SP. İlköğretim Müfettişlerinin Bilgisayar Dersi ve Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar. 17. Eğitim Bilimleri Kongresi: Sakarya Üniversitesi; 01/09/2008 - 03/09/2008

 • Büyüköztürk Ş, Akbaba-Altun S, Yiğitcan Ö, Temiz N. Öğretmenler Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Konusunda Ne Biliyorlar? Neler Bilmek İstiyorlar?. 17. Eğitim Bilimleri Kongresi: Sakarya Üniversitesi; 01/09/2008 - 03/09/2008

 • Akbaba Altun S. İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları ve Duygusal Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 8th International Educational Technology: ; 06/05/2008 - 09/05/2008

 • Akbaba-Altun S, Memişoğlu SP. İlköğretim Müfettişlerinin Denetimin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Görüşleri. 3. Eğitim Yönetimi Toplantısı: Eskişehir; 25/04/2008 - 26/04/2008