Araş.Gör. HALİL İLTERİŞ KUTLU

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2231
E-Posta : hikutlu[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2015), Gazi Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (2012), Başkent Üniversitesi, Türk Dili Edebiyati Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • TÜRK EDEBİYATI

 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Kitaplar


 • Ay A, Kanter B, Dönmez E, Kutlu Hİ. 2017'den Seçilmiş Şiir Kitapları - III. In:Arif Ay, Beyhan Kanter, Erdem Dönmez, Halil İlteriş Kutlu editors. Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı - 2018. Ankara: Edebiyat Ortamı Yayınları; 2018. p.85-111.

 • Ay A, Kanter B, Dönmez E, Kutlu Hİ. Dergilerde Öykü Değerlendirmeleri. In:Edebiyat Ortamı Öykü Yıllığı. Ankara: Edebiyat Ortamı Yayınları; 2018. p.322-329.

 • Koç Keskin N, İlteriş Kutlu H. Fennî'nin Tuhfetü'l-İhvân'ına Göre Osmanlı Girit Lâlesi Yetiştiriciliği. In:Emine Gürsoy Naskali editors. Çiçek Kitabı. İstanbul: Dergah Yayınları; 2018. p.200-234.

 • Kutlu Hİ. Alevler İçinde Bir Kaknûs: Şeyh Gâlib. Ankara: Edebiyat Ortamı Yayınları; 2017

 • Kutlu Hİ. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel editors. Mahtumkulu Divanı. Eskişehir: Akademik Kitaplar; 2014

 • Kutlu Hİ. PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. Mahtumkulu Anı Kitabı. ANKARA: TİKA; 2014

 • Kutlu Hİ. Prof. Dr. Abadurrahman Güzel editors. Mahtumkulu'nun Türkçe-Türkmence Divanı. ANKARA: TİKA YAYINLARI; 2014

Makaleler


 • Kutlu Hİ. İslam ve Hristiyan Düşünce Tarihlerinde Beşerî İlimlerin Sınıflandırılması Üzerine. Türk Yurdu, 2020; 40(72)(395):50-57.

 • Kutlu Hİ. Erol Güngör'ün Gözünden Din ve Edebiyat İlişkisi. Milli Mecmûa, 2020; (12):166-172.

 • Kutlu Hİ. Din-Cemiyet İlişkisini Mehmet Âkif'ten Sormak. Türk Yurdu, 2020; 109(390):54-57.

 • Kutlu Hİ. Erken Dönem Osmanlı Medreselerindeki Eğitim Programlarının Tespitinde Edebî Metinlerin Rolü: Abdülvâsi Çelebi'nin Halîl-Nâme Mesnevisi Örneği. Aksaray Üniversitesi Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2020; 5(1):127-154. ( DRJI )

 • Kutlu Hİ. İslam Düşünce Tarihinde İnsan ve Cemiyet Kavramlarına Dair Kısa Bir İnceleme. Türk Yurdu, 2019; 108(383):24-30.

 • Kutlu Hİ. Güvahi'nin Pend-Name'sini İdealizm Bağlamında Okumak. Başkent University Journal of Education, 2019; 6(2):314-321. ( ULAKBİM )

 • Kutlu Hİ. Cemaat ve Toplum Kavramlarından Hareketle İslam Zihin Tarihinde "Cemiyet" Anlayışı. Türk Yurdu, 2019; :-.

 • Kutlu Hİ. Osmanlı Sahası Türk Şiirinin XVII. Asrına Dair Muhtasar Bir İnceleme. Milli Mecmua, 2019; :-.

 • Kutlu Hİ. Batılı Seyahatnamelerde Türk Tasavvuru ve Seyahatnamelerin Şarkiyatçılığa Etkisi. Türk Yurdu, 2019; 108(379):46-54.

 • Kutlu Hİ. Evliya Çelebi'den Yirmisekiz Mehmet Çelebi'ye Türk Edebiyatındaki Seyahat Kitaplarında Avrupa Algısı. Türk Yurdu, 2019; 108(382):24-30.

 • Kutlu Hİ. Değer Mefhumunun Klasik Düşünce Sistemi İçerisindeki Yeri ve Geleneksel Referansları. Başkent University Journal of Education, 2019; 6(1):138-146. ( ULAKBİM )

 • Kutlu Hİ. Ortaçağ Tahkiyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Hüsrev ü Şirin - Tristan İle Isolde. Türk Yurdu, 2019; 108(384):35-43.

 • Kutlu Hİ. XVI. ve XVII. Yüzyıl Batılı Seyahatnamelerde Osmanlı İmgesi ve Oryantalizmin Ayak Sesleri. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 2017; 4(8):17-36. ( Academia.edu, acar index, advanced science index, CiteFactor, DOAJ, Erihplus, Index Copernicus, Index Islamicus, İSAM, OAJI, Ulrichs Web, SSRN. )

 • Kutlu Hİ. Batı'nın ve Doğu'nun Zihin Tarihinde Eğitime Sanat Algısıyla Bakmak: Artes Liberales ve 'Ulumü'l- Meşhur. Başkent University Journal of Education, 2017; 4(1):38-49. ( Tübitak Ulakbim )

 • Kutlu Hİ. Joseph von Hammer-Purgstall'in Sultan II. Mahmut Methiyesi. Türkiyat Mecmuası, 2016; 26(2):267-285. ( ASOS Index, EBSCO, MLA International Bibliography, ULAKBİM )

Bildiriler


 • Kutlu Hİ. Din-Edebiyat İlişkisini Erol Güngör'den Sormak. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Dil - Tarih- Coğrafya: Ankara; 06/12/2019 - 08/12/2019

 • Kutlu Hİ. Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Hayvan, Harf ve Peygamber Adlarına Dayalı Minyatürlü Bir Falname Üzerine. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Macaristan - Budapeşte; 25/09/2016

 • Kutlu Hİ. XX. Asrın Evliya Çelebi'si Olarak Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Seyehatnamesi. Edebî ve Tarihî Metinlerden Hareketle Osmanlı'da Sosyal Hayat Çalıştayı: ; 25/05/2016

 • Kutlu Hİ. Aşk Mesnevileri ile Şövalye Romanslarının Yapısal ve İçeriksel Bağlamda Karşılaştırılması- Hüsrev ü Şirin - Tristan İle Isolde Örneği. 1st Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri: Madrid - İspanya; 19/05/2016 - 22/05/2016

 • Koç Keskin N, Kutlu Hİ. Yusuf Hammer'in Osmanlı Şiir Tarihi Üzerine. 1st Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri: Madrid - İspanya; 19/05/2016 - 22/05/2016

 • Kutlu Hİ. Mahtumkulu Firaki'nin Şiirlerinde Sosyolojik Arkaplan. Uluslarası Türkmen Şairi Mahtumkulu Firaki Sempozyumu: Ankara - Başkent Üniversitesi; 19/03/2015

 • Kutlu Hİ. MAHTUMKULU'NUN ŞİİRLERİNDE FELSEFE VE SOSYOLOJİ. MAGTYMGULY PYRAGY AND UNIVERSAL HUMAN CULTURAL VALUES INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: Mahtumkulu Üniversitesi- Aşkabat- Türkmenistan; 14/05/2014 - 16/05/2014

 • Kutlu Hİ. TÜRKMEN ŞAİR MAHTUMKULU'NUN ŞİİRLERİNİN İBN HALDUN'UN BEDAVET-HADARET FİKRİ BAĞLAMINDA OKUNMASINA DAİR. VI. ULUSLARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: Uludağ Üniversitesi- Bursa; 04/12/2013 - 07/12/2013

 • Kutlu Hİ. XVII. ASIRDA MAHALLİLEŞME ETKİSİNDE GELİŞEN EDEBİYAT DİLİMİZİN BİKR-İ MANA ANLAYIŞINDAKİ KONUMU ÜZERİNE. V. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: Pamukkale Üniversitesi- Denizli; 19/12/2012 - 22/12/2012

 • Kutlu Hİ. Klasik Türk Edebiyatı Araştıamalarında Antik Yunan Kaynaklarının Önemine Dair. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSTİESİ GENÇ TÜRKOLOGLAR KONGRESİ: İstanbul Kültür Üniversitesi; 27/08/2012 - 28/08/2012