Prof. Dr. BURHANETTİN DÖNMEZ

Eğitim Bilimleri BölümüTel : 0312 246 6666 / 2242
E-Posta : burhanettindonmez[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1992), İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (1986), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (1983), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • EĞ.YÖNETİMİ, TEF., PLAN.,VE EKONOMİSİ

 • EĞİTİM BİLİMLERİ

Kitaplar


 • Dönmez B, Erdoğan U. İşe Yabancılaşma. In:Servet Özdemir, Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. Ankara: PEGEM; 2021. p.553-576.

 • Dönmez B. Okulda Personel ve Öğrenci Hizmetleri. In:Servet Özdemir editors. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: PEGEM; 2021

 • Erdoğan U, Dönmez B. Etkili Okul ve Akademik Başarı. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler; 2021

 • Dönmez B. Sosyal Bir Sistem Olarak Sınıf. In:Mehmet Şişman, Selahattin Turan editors. Sınıf Yönetimi. Ankara: PEGEM; 2021

 • Dönmez B. Motivasyon. In:Servet Özdemir editors. Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: PEGEM; 2020

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Anadolu Liseleri Okul Binalarının Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Açısından Değerlendirilmesi. In:Atilla Atik editors. Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar. Ankara: Gece Kitaplığı; 2018

 • Dönmez B. Milli Eğitim Temel Kanunu?nun Genel Amaçlarının Günümüz Koşullarında Yeniden Değerlendirilmesi. In:Yasemin Karaman Kepenekçi, Pelin Taşkın editors. Prof. Dr. Emine Akyüz?e Armağan. Ankara: PEGEM; 2018

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Anadolu Liseleri Tip Projelerinin Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Açısından Değerlendirilmesi. In:Sadegül Akbaba Altun, Deniz Örücü, Kadir Beycioğlu, Yaşar Kondakçı, Serkan Koşar editors. Eğitim Yönetimi Araştırmaları. Ankara: PEGEM; 2017

 • Dönmez B. Okulda Personel ve Öğrenci Hizmetleri. In:Servet Özdemir editors. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi,. Ankara: PEGEM; 2016

 • Dönmez B, Özer N. İl Milli Eğitim Müdürlerinin Seçilmesi Atanması ve Yetiştirilmesi. In:Ahmet Aypay editors. Türkiye de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği. Ankara: PEGEM; 2016

 • Dönmez B. Bir Eğitim Kurumu Olarak Okul. In:Selahattin Turan, Yüksel Özden editors. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: PEGEM; 2011

 • Dönmez B, Özer N. Okul Güvenliği ve Güvenli Okul. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2009

Makaleler


 • Atila F, Dönmez B. Psikolojik Sermaye Algıları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022; 23(1):515-538. ( EBSCO )

 • Özkul R, Dönmez B. TEACHERS'LEVELS OF CLASSROOM MANAGEMENT CONCERN AND PUPIL CONTROL IDEOLOGIES. European Journal of Alternative Education Studies, 2021; 6(2):72-84. ( ERIC )

 • Fidel A, Dönmez B. Devlet ve vakıf üniversitelerinin kurumsal değerlerinin incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2020; 10(1):481-515. ( TR Dizin )

 • Dönmez B, Özkul R. ÖĞRETMEN ANDININ ÖĞRETMENLİK MESLEKİ DEĞERLERİNİN KAZANDIRILMASINA KATKISI. Milli Eğitim Dergisi, 2020; 49(227):345-370.

 • Demir Yildiz C, Dönmez B. Okullarda Örgütsel Dertleşmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri. MANAS Journal of Social Studies, 2019; 8(4):3214-3231. ( TR Dizin )

 • Özkul R, Dönmez B. Sınıf yönetimi kaygısı: Bir ölçek geliştirme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019; 20(3):673-694. ( EBSCO )

 • Erdoğan U, Dönmez B. Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019; 20(1):288-302. ( EBSCO )

 • Cömert M, Dönmez B. A Qualitative Study on the Perceptions of Administrators and Teachers on Procrastination Behavior and Workload of School Administrators. Journal of Education and Training Studies, 2019; 7(2):129-136. ( ERIC )

 • Balı O, Dönmez B. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018; 19(3):284-309. ( EBSCO )

 • Dönmez B, Demirtaş Ç. Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Görevlerine İlişkin Okul Müdürleri Ve Öğretmenlerin Görüşleri (Adıyaman İli Örneği). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018; (29):454-479.

 • Cömert M, Dönmez B. Okul yöneticilerinin ertelemecilik davranışları, iş yükleri ve kişilik özelliklerine ilişkin algıları. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2018; 9(2):1-18. ( ERIH PLUS )

 • Çavuşoğlu D, Dönmez B. Transported education application in Pazarcık according to the views of the managers, teachers, students and parents. Journal of Theoretical Educational Science, 2018; 11(7):646-675.

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Yöneticilerin Karar Verme Davranışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 2017; 12(28):223-244.

 • Dönmez B. Eğitim Fakültelerinin Suçu Ne?. Öğretmen Dünyası, 2017; 38(447):25-28.

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Örgütsel Dertleşme. Ekev Akademi Dergisi, 2017; 21(72):59-66.

 • Köybaşı Şemin F, Dönmez B. Okul Yöneticilerinin Girişimcilik, Öz-Yeterlik ve Örgütsel Bağlılık Algılarının Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2017; 23(2):249-280.

 • Köybaşi F, Dönmez B. Okul yöneticisi girişimcilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 18(1):235-247. ( EBSCO )

 • Özer N, Dönmez B, Atik S. ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL MÜDÜRÜNE VE ÖĞRETMENLERE GÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016; 40(1):259-280.

 • Dönmez B, Ağiroğlu Bakir A. Müdür Degisimi Baglaminda Okul Kültürünün Mecazlar Açisindan Analizi. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi, 2016; 6(1):41-60. ( ERIC )

 • Erdoğan U, Dönmez B. Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2015; 21(3):345-366.

 • Dönmez B, Şahin M. 19 MAYIS ATATÜRK?Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAKKINDA BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim Dergisi, 2014; 44(202):193-214.

 • Özer N, Dönmez B. Güvenlik Kameraları Ve Okul Güvenliği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Turkish Studies, 2013; 8(3):437-448. ( EBSCO )

 • Özer N, Dönmez B. Kolaylaştırıcı okul yapısı ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin yeniden değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisİ, 2013; 3(4):57-68. ( ERIC )

 • Özer N, Dönmez B, Cömert M. Friedman Okul Müdürleri Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 2012; 13(1):105-121. ( EBSCO )

 • Köybaşı F, Dönmez B. Göreve Yeni Başlamış ve Emekli İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Değerlere İlişkin Görüşleri ve Bu Değerlerdeki Değişimin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2012; 12(2):1379-1396. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Dönmez B, Köybaşı F. İlköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre eğitim denetmenlerinin rollerini gerçekleştirme düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2012; 1(3):339-346.

 • Dönmez B, Uğurlu C, Cömert M. Gevşek yapılı sistemler olarak ilköğretim okullarında karar verme, liderlik ve çatışma: Nitel bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011; 24(1):1-29.

 • Dönmez B, Özer N. Güvenlik Kamera Sistemlerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2010; 2(2):215-230.

 • Dönmez B, Özer N, Cömert M. Principal trust in students and parents: its relationship with principal burnout. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010; 2(2010):547-550. ( ERIC )

 • Dönmez B. Ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemine ilişkin bir değerlendirme. Eğitime Bakış, 2009; 5(15):11-17.

 • Dönmez B, Özer N. Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversite yönetimine ilişkin bilgi düzeyleri. Milli Eğitim, 2009; (184):44-70.

 • Dönmez B, Cömert M. ÖĞRETMEN ADAYLARININ, KENDİLERİNİN VE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI İLE BAŞ ETME KONUSUNDAKİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009; 10(2):47-55.

 • Beycioğlu K, Dönmez B. Eğitim Denetimini Yeniden Düşünmek. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009; 10(2):71-93. ( EBSCO )

 • Dönmez B, Demirtaş H. Lise öğretmenlerinin boyun eğici davranışlarına ilişkin algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2009; 17(2):445-456.

 • Demirtaş H, Dönmez B. Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 9(16):177-198. ( EBSCO )

 • Dönmez B, Sincar M. Avrupa birliği sürecinde yükselen ağ toplumu ve eğitim yöneticileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2008; 7(24):1-19.

 • Dönmez B, Yıldırım M. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamalarının Sınıf Yönetimine Etkileri Üzerine Bir Çalışma. İlköğretim Online, 2008; 7(3):664-679.

 • Yildirim MC, Dönmez B. OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (İstiklal İlköğretim Okulu Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2008; 7(23):98-115. ( EBSCO )

 • Dönmez B. Pozitif yönetim ve okul yöneticileri. Eğitime Bakış Dergisi, 2007; 3(8):28-33.

 • Özer N, Dönmez B. Okul Güvenliğine İlişkin Kurumsal Etkenler ve Alınabilecek Önlemler. Milli Eğitim Dergisi, 2007; 35(173):299-313.

 • Dönmez B, Cömert M. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Değer Sistemleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 2007; 5(14):29-59.

 • Beycioğlu K, Dönmez B. Eğitim yönetiminde kuramsal bilginin üretimine ve uygulanmasına ilişkin bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2006; 47(47):317-342.

 • Dönmez B, Güven M. Genel liselerdeki yönetici ve öğretmenlerin okul güvenliğine ilişkin görev algıları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 2003; 28(304):17-26.

 • Dönmez B, Güven M. Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okul Güvenliğine İlişkin Algı ve Beklentileri. Yaşadıkça Eğitim, 2002; 75:60-64.

 • Dönmez B. Müfettiş, Okul Müdürü ve Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2002; 29(29):29-45.

 • Güven M, Dönmez B. Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Güvenliğine İlişkin Algı ve Beklentileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002; 3(9):59-68.

 • Dönmez B, Güneş H. İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Tükenmişlik. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2001; 1(5):71-78.

 • Dönmez B, Güven M. Friedman Okul Müdürleri Tükenmişlik Ölçeğinin Türkiyeye Uyarlama Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2001; 7(26):221-225.

 • Dönmez B. Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 2001; 25(7):63-74.

 • Dönmez B. Sosyo-Teknik Sistem Modeli Açısından Türkiyenin Eğitim Yönetiminde Değişme Çabaları ve Yöneticinin Konumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1998; 16(16):503-512.

Bildiriler


 • Balı O, Dönmez B. Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Yeterlik Sınavının Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İncelenmesi. XIIII. Uluslarası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Dönmez B, Kış A. Eğitim Fakültesi Dekanları Üzerine Bir Betimsel Analiz. XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Dönmez B, Özkul R. Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Kaygılarının Analizi. XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Erdoğan U, Dönmez B. Kollektif Öğretmen Yeterliği Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Okul Başarısı Arasındaki İlişki. XIIII. Uluslarası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Dönmez B. Eğitim Yönetimi Alanının Güncel Sorunları.. XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Öğrencilerin Demokrasi ve Seçimlere İlişkin Algıları. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8: Ankara; 19/10/2017 - 21/10/2017

 • Dönmez B, Balı O. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Doktora Eğitimi Sırasında Karşılaştıkları Problemler. 26.Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi: ; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Dönmez B, Erdoğan U. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okullarının Bürokratik Yapısına İlişkin Algılar. 7.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: Malatya; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Dönmez B, Demir Yıldız C. Örgütsel Dertleşme. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: Malatya; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Dönmez B, Aydın S. Velilerin 4+4+4 Modeline İlişkin Algıları. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: Malatya; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Şad SN, Balı O, Dönmez B, Özer N. Kesintisiz Eğitim Yönetiminde Mobil Teknolojilerin Kullanımı: Whatsapp Uygulaması Örneği. 19. Uluslararsı Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 16/09/2011 - 18/09/2011

 • Demir Yıldız C, Dönmez B. Anadolu Liselerinin Fiziki Mekânlarının Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Açısından Değerlendirilmesi. 19. Uluslararsı Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 16/09/2011 - 18/09/2011

 • Dönmez B, Güven M. Okul Müdürleri Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 19. Uluslararsı Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 16/09/2011 - 18/09/2011

 • Dönmez B, Özer N. Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Burdur; 08/09/2011 - 10/09/2011

 • Dönmez B, Özer N, Cömert M. Principal Trust in Students and Parents: Its Relationship With Principal Burnout.. World Conference on Educational Sciences: Nicosia, North Cyprus; 04/02/2009 - 07/02/2009

 • Dönmez B. An Evaluation Of The Classrom Management Approaches Of The Class Teachers Implementing Constructivist Learning Approach.. World Conference on Educational Sciences: Nicosia, North Cyprus; 04/02/2009 - 07/02/2009