Doç. Dr. TÜLAY KUZU

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2246
E-Posta : tkuzu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2003), Ankara Üniversitesi, Türkçenin Eğitimi Ve Öğretimi Anabilimdali
 • Yüksek Lisans (1997), Atatürk Üniversitesi, Türk Dili
 • Lisans (1979), Gazi Üniversitesi, Türkçe Eğitimi

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

 • TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Kitaplar


 • Sarar Kuzu T. ;Türkçe Egitimi Programında Yer Alan Derslerin Programın Amaçlarına Uygunluk Açısından Degerlendirilmesi. In:Engin Yılmaz editors. Türkçenin Egitimi-Ögretimi Üzerine Çalısmalar. Sakarya: Sakarya Üniversitesi; 2012

 • Güzel A, Demir N, Çelik Y, Sarar Kuzu T, Demir A, Atabey İ. ;Iletisim Etkinligi Olarak Anlatma. In:Abdurrahman Güzel editors. Üniversiteler Için Türk Dili Ders Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2008

 • Sarar Kuzu T. ;Anadili Bilinci ve Yetisi Kazandırmada Çagdas. In:Cumhuriyetin 80. Yılında Türkçemiz. : ; 2003

Makaleler


 • Güzel G, Sarar Kuzu T. ;An Analysis Of Vocabulary Teaching In Turkısh Courses In Terms Of Creative Language Acquisition. TOJET, 2016; Special Issue:66-73. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Tülay K. ;Evaluation Of Student Exam Papers With Respect To Textualization Problems. International Journal of Social. Science. & Education (IJSSE), 2016; 6(2):141-153. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sarar Kuzu T. ;Türkçe Öğretiminde Üstsöylembelirleyicileri Aracılığıyla Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi(Bir Etkinlik Modeli Önerisi). Turkish Studies,International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2016; 11(3):1935-1952. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Oktay M, Sarar Kuzu T. ;Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metin Altı Sorularının Bloom Taksonomisi'ndeki Bilişsel Düzeyler Açısından İncelenmesi. E-Dil Dergisi, 2016; 6(6):14-33.

 • Tülay KS. ;The Impact of a Semiotic Analysis Theory-Based Writing Activity on Students. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2016; 63:37-54. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sarar Kuzu T. ;Türkiye Adigeleri, Sosyokültürel ve Sosyolinguistik Özellikleri. Yeni Türkiye Kafkaslar Özel Sayısı, 2015; 10(80):5-12.

 • Sarar Kuzu T, Doğan T. ;Öğretmen Adaylarına Yönelik Okuma Tutum Ölçeği Geliştirme. Turkish Studies, 2015; 10(15):771-786. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Duygu E, Tülay K. ;6,7,8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Dilbilgisi Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. BUJE Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014; 1(1):72-80.

 • Sarar Kuzu T. ;Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Metnin Anlam Derinliğine Ulaşma Düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 37(1):58-76. ( EBSCO )

 • Sarar Kuzu T. ;Öğretmen Adaylarının Okuma Tutumları ile Öğretmen Yeterliliklerinin Genel Kültür Boyutunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2013; 2(6):55-72. ( Türk eğitim indeksi )

 • Tülay SK, Şebnem S. ;Değerler Öğretimi Açısından Ilköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinler. Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, 2012; 1(4):44-54. ( EBSCO )

 • Tülay K. ;Etkileşimsel Modele Uygun Okuma Öğretiminin Türkçe Bilgilendirici Metinleri Anlama Düzeyine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2004; 37(1):55-77.

 • Kuzu Sarar T. ;Greimas'ın Eyleyenler Modeli'nin, Bir Durum-Kesit Öyküsündeki İşlerliğine İlişkin Göstergebilimsel Çözümleme Denemesi. A.Ü. Tömer Dil Dergisi, 2004; (124):34-53.

 • Sarar Kuzu T. ;Eğitim Öğretim Ortamında Etkili Sözel İletişim. Eğitim/ Eğitim Sanat Kültür Dergisi: MEB Yayınları, 2003; (158):14-24.

 • Sarar Kuzu T. ;"Ülke" Adlı Şiirin Anlambilimsel ve Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi. Anadili Dil ve Eğitim Dergisi: Ankara Üniversitesi TÖMER, 2002; (27):39-44.

 • Eroğlu D, Sarar Kuzu T. ;Öykünün Çocuğun Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimine. Eurasian Journal of Educational Research, 2002; 1(9):95-105. ( ERIC )

Bildiriler


 • Sarar Kuzu T, Yüksel H. ;Adigecenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Gramer Öğretimi Sorunları -Fiil, Fiil Çatısı ve Fiilimsilerin Öğretimi Örneği. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi: Çanakkale; 01/08/2016 - 04/08/2016

 • Kuzu T, Suna E. ;Öğretmen Adaylarına Yönelik Hazırlıklı Konuşma Ölçeği. V. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı: Mersin Üniversitesi; 05/07/2012 - 06/07/2012

 • Kuzu T, Sağıral Ş. ;Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Çeşitlenmesi Bağlamında Toplumsal İçerikli Tanıtım-Reklam Metni Oluşturma Öğretim. 3. Ulusal Çocuk Edebiyatı Sempozyumu: Ankara Üniversitesi; 05/10/2011 - 08/10/2011

 • Kuzu Sarar T. ;Ülkemizde Çocuk ve Gençlerin Okuma Kültürü Edinme Sürecindeki Temel Sorunlar. Ankara Üniversitesi, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu: Ankara; 04/10/2006 - 06/10/2006

 • Kuzu Sarar T. ;Rıfat Ilgaz'ın Şiirlerinde Toplumsal Gerçekçi Söyleme İlişkin Dil Özelliği. Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu, Rıfat Ilgaz Sempozyumu: Kastamonu; 10/05/2006 - 12/05/2006